قیر 60/70

تعريف قیر 60/70 :

قیر 60/70 قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذير ي ( نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير )آن بين 60 تا 70باشد.

آنالیز قیر 60/70  :

b60-70

کاربرد :

استفاده در راهسازي براي مناطق معتدل عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.