قیر 85/100

تعريف :

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود)در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذير ي ( نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير )آن بين85 تا 100باشد.

b85-100

 کاربرد :

استفاده در راهسازي براي مناطق سردسير، عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.