قیر 90/15

تعريف :

مخلوط دو ماده اوليه وكيوم باتوم و وكيوم سلابس را در راكتورهاي توليد قير تحت فشاري خاص و دمائي ما بين 200 تا 300 درجه سانتيگراد هوادهي مي كنند تا اتمهاي هيدروژن موجود در مولكولهاي قير با اكسيژن هوا تركيب شود و با ايجاد واكنشهاي پليمريزاسيون هيدروكربون هاي سنگين تري به دست آيد كه درجه نفوذ كمتر و نقطه نرمي بيشتري نسبت به قير خالص اوليه داشته باشد. اين نوع از قيرها درجه نرمي آن 90 و نفوذپذيري آن 15 مي باشد.

b90-15

کاربرد :

پوشش كف كانالهاي آب –تركهاي رو سازي ها بتني –پر كردن درزها ي رويه هاي بتني-كارهاي ساختماني- توليد انواع عايق هاي رطوبتي