گواهی نامه و افتخارات


گواهی نامه و استانداردها

  • پروانه استاندارد
    پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري قیر در گرید 60/70 تمدید:1393
  • پروانه استاندارد
    پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري عایق رطوبتی تمدید:1393
  • گواهینامه CE قیر در گرید 60/70
  • گواهینامه CE قیر در گرید 85/100
  • پروانه بهره برداری